Stadgar

Stadgar för Svenska Pedodontiföreningen, SPF, antagna den 12 maj 2006

 

§ 1. Svenska Pedodontiföreningen är en sammanslagning av Svenska Pedodonti-Sällskapet och Svenska Pedodontiföreningen. Detta innebär att de sammanslagna föreningarnas skyldigheter och bemyndiganden överförs till den nya föreningen i och med dessa stadgars antagande. Nordisk förening för pedodonti (NFP) instiftades 22 september 1951. Samtidigt bildades den svenska sektionen av Nordisk Förening för Pedodonti. Förhållandet mellan huvudorganisationen och de i denna ingående sektionerna regleras av NFP:s stadgar, antagna 29 juni 1958 och reviderade 28 juni 1964. Den svenska sektionen av Nordisk Förening för Pedodonti antog namnet Svenska Pedodonti-Sällskapet, sektion av Nordisk Förening för Pedodonti 9 juni 1967. Svenska Pedodonti-Sällskapet anslöts till International Organisation of Dentistry for Children (IADC) som 1991 antog namnet International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Sveriges Tjänstepedodontistförening bildades 1974 med huvudsyfte att tillvarata specialisternas fackliga intressen. 1977 ändrades namnet till Svenska Pedodontiföreningen.

§ 2. Föreningens namn är på svenska Svenska Pedodontiföreningen (SPF) och på engelska Swedish Society of Paediatric Dentistry (SSPD).

§ 3. Svenska pedodontiföreningen är en sammanslutning av tandläkare som är verksamma inom eller har intresse för ämnesområdet pedodonti. Aktivt medlemskap i föreningen kan ges tandläkare med svensk legitimation som har specialistkompetens i ämnesområdet pedodonti eller som genomgår ST-utbildning i detta ämnesområde samt innehar medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Passivt medlemskap kan ges legitimerade svenska eller utländska tandläkare. För svensk tandläkare krävs medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Föreningen kan om så finnes ändamålsenligt upprätta regionala sektioner i syfte att stimulera till pedodontiaktiviteter lokalt och regionalt.

§ 4. Föreningen har till uppgift att

 • förena i Sverige verksamma tandläkare inom pedodonti
 • behandla frågor som berör specialiteten pedodonti
 • tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör specialiteten
 • tillvarata utbildnings- och forskningsfrågor inom ämnesområdet
 • stimulera och utveckla ett internationellt samarbete inom ämnesområdet
 • samarbeta med andra specialistföreningar
 • stimulera till aktiviteter inom ämnesområdet på lokal, regional och nationell nivå
 • framställa och ge ut Barntandläkarbladet

 

§ 5. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga ledamöter. Antalet revisorer är två. Valnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Styrelsen utser varje år inom sig sekreterare och kassör. Ordförande och kassör kan var och en för sig teckna föreningen.

§ 6. Styrelse, revisorer och valnämnd väljs för en period av två år. Samtliga befattningar tillträds den första januari. I valet av såväl styrelse som valnämnd skall regional spridning eftersträvas. I valnämnden skall ingå såväl landstings- som universitetsanställda tandläkare.

§ 7. Aktivt medlemskap krävs för att man skall vara valbar som styrelseledamot eller annan funktionär inom föreningen samt inneha rösträtt på föreningens sammanträden.

§ 8. För beredning av ärenden inför beslut i styrelsen kan denna inom sig utse följande utskott:

 • Allmänna utskottet Beredning av forskning- och utbildningsfrågor, föreningens del av Odontologisk Riksstämmas (OR) program, utbildning för såväl specialister som allmäntandvårdspersonal samt handhavande av fonder för stöd av utveckling och forskning
 • Internationella utskottet Beredning av frågor som rör samarbetet med European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) och International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) samt hantering och utdelning av stöd för internationellt arbete.
 • Specialistutskottet Beredning av frågor som rör förhållandet till övriga svenska specialistföreningar, och Sveriges Tandläkarförbund samt frågor som rör det europeiska specialistsamarbetet med European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD).

 

§ 9. Föreningen skall hålla två ordinarie sammanträden årligen, före juni respektive december månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Extra sammanträde beslutas av styrelsen eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar därom gjort skriftlig framställan till styrelsen. Kallelse till sammanträde skall ske minst tre veckor före sammanträdet. Föreningen är beslutsmässig då minst en sjättedel av föreningens aktiva medlemmar är närvarande.

§ 10. Endast aktiva medlemmar äger rösträtt. Röstning med fullmakt är inte tillåten. För beslut krävs enkel majoritet. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt i frågor om verksamhetsberättelse, årsredovisning och ansvarsfrihet. All röstning sker öppet om inte sluten röstning begärs. Vid öppen röstning och lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst. Vid sluten röstning avgör lotten. Avgörande beslut får endast fattas i frågor som förekommer på föredragningslistan. För att fatta beslut i annan fråga som inte förekommer på föredragningslistan krävs att två tredjedelar av de närvarande aktiva medlemmarna så beslutar.

§ 11. Vid årsmötet skall följande ärenden finnas med på dagordningen

 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens föregående verksamhetsår
 • stadgeenliga val enligt paragraf 6
 • fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.

 

§ 12. Föreningens verksamhets- och förvaltningsår sammanfaller med kalenderår. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. De skall senast 6 veckor före årsmöte avlämna revisionsberättelse jämte yttrande om ansvarsfrihet.

§ 13. Medlem som vid kalenderårets utgång inte erlagt årsavgift, skall anses ha uträtt ur föreningen om han/hon inte erhållit uppskov från styrelsen.

§ 14. Förslag till ändring och tillägg i stadgarna skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst sex veckor före ordinarie möte. Förslaget skall av styrelsen sändas ut till medlemmarna i samband med kallelse till mötet. För ändring fordras minst två tredjedelars majoritet av vid sammanträdet närvarande aktiva medlemmar och vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara ordinarie.

§ 15. För att föreningen skall kunna upplösas fordras att beslut fattats härom på två på varandra följande ordinarie sammanträden och att vid båda minst två tredjedelar av föreningens närvarande aktiva medlemmar biträtt beslutet. Föreningens tillgångar fördelas enligt beslut vid detta möte.